Köpvillkor för företag

            

Webbplatsen ägs av HELLSTEN GEARS AB (org. nr 556409-1857).
Hellsten Gears AB, Varbergsvägen 416, 439 73 Fjärås
sales@hellstengears.com, www.hellstengears.com
Innehållet på webbplatsen ägs av HELLSTEN GEARS AB (Säljaren). Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från HELLSTEN GEARS AB. 

Priser
Vid beställning via webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor. Priserna inkluderar inte expeditions- och fraktavgifter, som anges separat. Vi förbehåller oss rätten att justera priser vid förändrade faktorer som vi inte råder över. Exempel förändring av moms, valuta, avgifter, punktskatter och/eller onormalt stora förändringar i inköpspriser. Vi reserverar oss för prisfel på webbplatsen och vid uppenbart felaktig prissatta varor så förbehåller Hellsten Växellådor AB sig rätten att annullera ordern.

Betalningssätt
Betalning på webbplatsen sker via Paypal.

Kunduppgifter
Kunden bekräftar att de uppgifter som kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. 
Se även Behandling av personuppgifter längre ner.

Frakt
Hellsten Gears AB samarbetar med etablerade fraktbolag där valet för varje enskild försändelse sker med lämpligt sådant baserat på typ av försändelse för minsta möjliga kostnad för kunden. Alla våra försändelser är noggrant paketerade på ett för varje försändelse lämpligt sätt. Samtliga våra utgående försändelser är transportförsäkrade. Skadade försändelser reklameras gärna direkt vid utlämningsstället.

Orderbekräftelse 
Överenskommelse om uppdrag föreligger först då Hellsten Gears AB med mejl har bekräftat mottagandet av kundens beställning (orderbekräftelse). Kunden skall genast efter mottagande kontrollera orderbekräftelsen och i förekommande fall informera Hellsten Gears AB om eventuella fel och missförstånd i orderbekräftelsen. Om så inte sker anses överenskommelse om uppdrag vara träffat i enlighet med vad som anges i orderbekräftelsen.

Leveranstid
Lägger du din beställning före kl. 12.00 en vardag och varan/varorna finns i lager vid beställningstillfället skickas godset normalt samma dag. Leveranstid är normalt ca 1–3 arbetsdagar. Beställda varor som inte finns i lager levereras så snart det är möjligt. Vår kundtjänst håller dig informerad om leveranstiden vid sådant tillfälle. Vid eventuell försening har du som kund rätt att häva köpet utan extra kostnad.

Restnotering
Är någon vara slut förbehåller sig Hellsten Gears AB rätten att restnotera alternativt stryka varan från ordern om inte leverans kan ske inom rimlig tid. Vi skickar givetvis restordrar fraktfritt. För att restorder skall kunna ske, måste de restnoterade artiklarnas varuvärde överstiga 150 kr inkl. moms.

Outlösta paket
Om paket ska lösas ut ska kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolliid. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. För outlösta paket fakturerar vi 250 kr.

Ångerrätt
Då detta är ett avtal mellan två företag gäller inte ångerrätt enligt distansavtalslagen. Det innebär att det inte finns någon ångerrätt vid lagd beställning.
Kontakta kundtjänst på 0300 – 742 20 alternativt sales@hellstengears.com..

Återköp
Hellsten Gears AB accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från mottagen betalning.
Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift.
Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Hellsten Gears AB, företrädesvis via sales@hellstengears.com. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte innebär att Hellsten Gears AB godkänt återköpet.
Kunden ska returnera produkten till Hellsten Gears AB tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Retur godkänd av Hellsten Gears AB ska vara Hellsten Gears AB tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.
Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

Reklamation
Reklamationsrätt gäller vid företagsköp men lyder under köplagen. Detta ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten. Tidsfristen för reklamation är normalt två år från köptillfället, men kan variera beroende på avtal vid köp. Hellsten Gears AB lämnar 1 års garanti och 2 års reklamationsrätt till företagskunder.

Force Majeure 
Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 

Ändringar av Villkoren 
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren. 

Ogiltighet 
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. 

Reservation
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Vi förbehåller oss rätten att ersätta vara med likvärdig vara. Beställt gods levereras väsentligen i enlighet med beskrivning på webbplatsen. Skulle en avvikelse resultera i att du inte vill ha varan gäller ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen.

Försäljning till minderåriga
Företaget ingår ej avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Garantivillkor
Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis. 
Se våra garantivillkor (öppnas som extern PDF)


Behandling av personuppgifter


HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB, 556409-1857, Varbergsvägen 416, SE-439 73 Fjärås, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB behandlar är ditt organisationsnummer, företagsnamn, er referens namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress och telefonnummer.
Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post och e-post samt för marknadsföring. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.  

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB:s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.    

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.
HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Ändringar i Integritetspolicy
HELLSTEN VÄXELLÅDOR AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Cookies
Läs mer om cookies här

Tillagd i varukorgen